Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Päivitetty 23.8.2022

1. Rekisterinpitäjä

Vuokravehe
Kainuuntie 1
88600 Sotkamo
050 464 6232
Sähköposti: info@vuokravehe.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jere Väisänen
0400 571 028
sv.sahko@sotkamo.net

3. Rekisterin nimi

Vuokravehe - asiakasrekisteri

- asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yrityksen liiketoimintaan ja asiakaspalveluun liittyvät asiat.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

Vuokravehe -asiakastiedot

• Organisaatio: yrityksen nimi, osoitetiedot, laskutustiedot, sähköposti,
puhelin, y-tunnus, www-osoite, asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta,
organisaatioon liitetyt palvelut

• Yhteyshenkilö: nimi, sähköposti, puhelin ja titteli

Henkilöstä voidaan kerätä tietoja myös verkkosivujen kautta hänen
suostumuksella esimerkiksi henkilön vierailusta yrityksen verkkosivulla ja hänen
suorittamistaan toimenpiteistä kuten dokumenttien latauksista, katsotuista
sivuista ja lomakkeiden täytöistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kontaktoinnin yhteydessä henkilön itsensä antamat tiedot (käyntikortit): sähköpostit,
puhelut, näyttelyt, seminaarit, asiakaskäynnit ja asiakkaiden vierailut yrityksessä tai
myyntiorganisaatiossa.
Henkilön yhteydenotot verkkosivujen kautta.

Muualta hankittavat tiedot:
YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä): Asiakasorganisaation Y-tunnus ja perustiedot
Suomen Asiakastieto Oy: Asiakkaan henkilötietojen oikeellisuuden tarkistaminen.
Patentti- ja rekisterihallitus: Asiakasorganisaation rekisterinumero ja perustiedot
Fonecta Oy: Asiakkuuden muut tiedot kuten toimialatieto ja toimipaikat sekä
yhteystiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa, lainsäädännön sallimissa puitteissa, palveluiden
tuottamiseksi Vuokravehe yrityksen yhteistyökumppaneille esim. jakeluverkoston eri
portaisiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

EU- ja ETA-maiden henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
Muista maista saatuja tietoja saatetaan tarpeen mukaan luovuttaa ko. maiden
jakeluorganisaatioon.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto
Asiakkaiden henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa kaapeissa toimi-
tiloissa, joihin pääsy asiattomilta on estetty.

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin
sekä muilla yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Tiedon tarkastuspyyntöön pyritään
vastaamaan 72 h kuluessa arkipäivänä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista tai poistamista. Tiedon
korjauspyyntö pyritään toteuttamaan 72 h kuluessa arkipäivänä.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan tässä
selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla
yhteydessä kohdan 2 mainittuun yhteyshenkilöön.